E-EDUKACJA

I. Co to za projekt?

Celem realizacji projektu jest wypracowanie w ramach środowiska szkolnego strategii nowoczesnego podejścia do edukacji z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych, uwzględniającego potrzeby młodego pokolenia. Realizacja projektu umożliwia uruchomienie procesu efektywnego wykorzystania współczesnych metod oraz technologii na rzecz holistycznego rozwoju uczniów.

II. Dlaczego warto go realizować?

Zmienione podejście i metody nauczania ułatwią wszechstronny rozwój uczniów. Rozwój ten powinien dotyczyć w szczególności kompetencji społecznych oraz kompetencji cyfrowych. W gospodarce opartej na wiedzy, zgodnie z koncepcją dostarczania wiedzy na żądanie, liczy się zarówno umiejętność współpracy, korzystania z dostępnych zasobów informacji, jak również ich skuteczna analiza. Niezbędne jest także sprawne uczenie się przez całe życie (Long Life Learning). Realizację tych wyzwań ułatwiają kompetencje cyfrowe.

W obliczu zmian w podstawie programowej - nauka programowania już od pierwszej klasy szkoły podstawowej od września 2017 oraz planu podłączenia wszystkich szkół do sieci szerokopasmowej - żadna placówka edukacyjna nie może pozostać na marginesie tych zmian.

III. Proponowany proces 

Realizacja projektu uruchamia wieloetapowy proces. Zanim się on rozpocznie fachowcy dokonują inwentaryzacji technicznej - sprzętu i sieci szkolnej).

  1. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb, możliwości oraz oczekiwań uczniów, nauczycieli, rodziców i administracji szkoły.
  2. Na podstawie wniosków z badania przygotowane zostaną warsztaty przeznaczone dla grona pedagogicznego oraz kadry zarządzającej szkołą. Ich celem jest wypracowanie wspólnych celów, jakie powinny zostać osiągnięte w wyniku wdrożenia nowych technologii edukacyjnych, by sprostać potrzebom poszczególnych grup lokalnej społeczności. 
  3. Na podstawie celów wyznaczone zostaną rekomendacje w zakresie wdrożenia nowych technologii edukacyjnych w danej placówce. Przygotowany zostanie również harmonogram oraz kryteria i wskaźniki pozwalające kontrolować stopień ich realizacji. Po warsztatach, prowadzący je trenerzy pomogą w opracowaniu spójnego dokumentu strategii wdrożenia nowych technologii w szkole, uwzględniającego wypracowane założenia. 
  4. Następnie wezmą udział w ewaluacji postępów wdrożenia, a na zakończenie projektu przygotują raport podsumowujący pierwszy etap wdrożenia. 
  5. Koniec projektu to zarazem początek procesu wdrażania strategii, jej ewaluacji i ciągłej aktualizacji - adekwatnie do zmieniających się potrzeb środowiska szkolnego. Dzięki realizacji projektu, całe grono pedagogiczne wraz z kadrą zarządzającą będzie przygotowane do samodzielnej pracy po projekcie.

Opis kluczowych etapów projektu

  1. Diagnoza

Projekt rozpoczyna się od diagnozy możliwości, potrzeb oraz oczekiwań szkoły, rozumianej jako środowisko, w zakresie metodyki nauczania oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej zarówno w procesie dydaktycznym, jak i zarządzaniu placówką.

POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI

Diagnoza polega na przeprowadzeniu ankiet elektronicznych oraz pogłębionych wywiadów wśród nauczycieli, uczniów oraz administracji szkolnej. W diagnozie powinni wziąć udział także przedstawiciele rodziców. Badane są obszary: edukacji, administracji, komunikacji oraz współpracy członków środowiska szkolnego. Uwzględniany jest stopień i sposób wykorzystywania nowoczesnych, aktywizujących metod dydaktycznych w szkole oraz przygotowanie do używania technologii informacyjno-komunikacyjnych - zarówno w nauczaniu, uczeniu się, jak również w prywatnych zastosowaniach. Pytania obejmują także wyobrażenia na temat wymagań i oczekiwań stawianych przez współczesny świat wobec młodego pokolenia. Opracowane na postawie wyników badania wnioski, pozwolą dostosować treść i sposób przeprowadzenia warsztatów mających na celu wypracowanie strategii zmian w zakresie procesów dydaktycznych w szkole. Zmiany powinny pozwolić na lepsze przygotowanie uczniów do życia w lokalnej społeczności, funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy i sprostania zmieniającym się wymaganiom w przyszłości.

W diagnozie sprawdzamy w jaki sposób uczniowie, nauczyciele, kadra zarządzająca i rodzice dzisiaj:

• wykorzystują TIK na lekcjach, służbowo i prywatnie,

• jakimi metodami pracują i uczą (się),

• jakie widzą zalety, wady, mocne i słabe strony TIK w szkole,

• czy używają TIK do kontaktów i pracy w szkole i poza nią,

• jakie widzą przeszkody w korzystaniu z TIK,

  • jak chcieliby używać TIK w przyszłości,
  • jak powinna wyglądać lekcja, szkolna pracownia i szkoła marzeń.

2. Warsztaty

Podczas zajęć nauczyciele wspólnie z kadrą zarządzającą wypracują szkic strategii wykorzystania nowych technologii w szkole.

Warsztaty poprowadzone są metodą Design Thinking aktywizującą wszystkich uczestników do opracowania wspólnej inicjatywy zmiany.

OD POTRZEB DO STRATEGII - warsztaty Design Thinking

Warsztaty składają się z pięciu etapów zdefiniowanych w metodzie Design Thinking, pozwalających na opracowanie prototypu strategii dla szkoły marzeń oraz jego przetestowanie przed rozpoczęciem wdrożenia. 

Etap I Empatyzacja (zrozumienie potrzeb użytkowników), pozwala zastanowić się wspólnie i przedyskutować potrzeby oraz oczekiwania środowiska szkolnego stawiane wobec szkoły i szeroko rozumianej edukacji. Są to oczekiwania: uczniów, rodziców, nauczycieli i administracji szkoły. Na tej podstawie uczestnicy przejdą do wyznaczenia celów, jakie współczesna szkoła powinna realizować w zakresie edukacji, aby jak najlepiej przygotować uczniów do życia. Zastanowią się także nad rolą współczesnej szkoły i miejscem technologii w niej. Rozważą, czy szkoła nie jest obecnie tylko jednym z  etapów procesu uczenia się przez całe życie, w związku z czym powinna odpowiednio do takiej edukacji przygotować młode pokolenie.

Etap II Zdefiniowanie właściwego problemu, który należy rozwiązać poprzez wprowadzenie zmian. Na tym etapie zastanawiamy się nad rolami ucznia i nauczyciela oraz sposobami uczenia się. Wspólnie zestawimy je z obecną sytuacją w środowisku szkolnym oraz określonymi na etapie empatyzacji potrzebami. Przedyskutujemy obecne funkcjonowanie szkoły w kontekście zaspokajania potrzeb środowiska - poszukamy, co należy zmienić, by sprostać tym oczekiwaniom i zdefiniowanym uprzednio celom.

Etap III Generowanie pomysłów, pozwalających na rozwiązanie problemu. Na tym etapie zastanowimy się, jak zainicjować zmiany edukacyjne, zmodyfikować strategię zarządzania szkołą, wyznaczyć wizję jej funkcjonowania odpowiadającą całemu środowisku. Przedyskutujemy nie tylko co i jak należy zmienić w funkcjonowaniu placówki, ale także w jaki sposób zmianę wprowadzić, by osiągnąć sukces. Wybierzemy najlepsze pomysły i zdefiniujemy główne punkty strategii starając się jednocześnie określić rolę poszczególnych członków społeczności szkolnej w jej realizacji. Opracujemy także sposób komunikacji zmian dla społeczności lokalnej w celu osiągnięcia zrozumienia i akceptacji. Na koniec przełożymy pomysły na profesjonalny model biznesowej strategii posługując się w tym celu Modelem CANVAS.

Etap IV Budowanie prototypu strategii, będzie wymagało dokonania oceny gotowości na wprowadzenie zmian, by sprawdzić, czy i które z wypracowanych pomysłów będzie można wprowadzić w życie.

Ten etap zakończymy omówieniem pracy nad ostatecznym dokumentem strategii, która rozpocznie się po warsztacie. Uczestnicy otrzymają w tym celu autorski szablon, pozwalający wypracowane materiały uporządkować w formie spójnej koncepcji.

Etap V Testowanie prototypu - odczas niego zastanowimy się, co się stanie, gdy strategia zostanie wdrożona częściowo lub realizacja poszczególnych zadań będzie przesuwała się w czasie. Symulacja ma na celu zidentyfikowanie zadań, których realizacja ma krytyczny wpływ na inne elementy harmonogramu oraz osiągnięcie zapisanych w strategii celów.

Po zakończeniu warsztatów, na podstawie przyjętych celów oraz opracowanych zadań pozwalających je osiągnąć, prowadzący przygotują rekomendacje, dotyczące m.in. metod pracy i narzędzi stosowanych w procesie dydaktycznym oraz modernizacji infrastruktury szkoły, które powinny być uwzględnione w ostatecznym dokumencie strategii.

3. Strategia

Po zakończeniu warsztatów, kadra szkoły wypracowuje, na podstawie sporządzonego szkicu oraz rekomendacji trenerów, dokument opisujący strategię oraz harmonogram jej wdrożenia. Ostateczny dokument strategii powinien zawierać wszystkie wypracowane w czasie warsztatów elementy, opisane i sformatowane w czytelny, jasny sposób. Potrzebny do tego jest spokój i czas. Dlatego praca nad strategią powinna nastąpić po zakończeniu warsztatów, podczas których opracowywany jest szkielet - prototyp dokumentu. W celu jego spisania w szkole powinien powstać Zespół ds. strategii, składający się z kilku osób, w tym przedstawicieli kadry zarządzającej szkołą. Żeby praca przebiegała sprawnie, nie może być zbyt liczebny.

4. Wdrożenie

Po zakończeniu pracy nad dokumentem rozpoczyna się okres wdrożenia zadań przewidzianych do realizacji w pierwszej kolejności. W tym czasie trenerzy pomagają ewaluować proces i wprowadzać ewentualne aktualizacje do opracowanej strategii. Na koniec przygotowują podsumowanie realizacji pierwszego, krótkoterminowego etapu strategii wraz z rekomendacjami na przyszłość.

Testowanie, Ewaluacja, Aktualizacja

Rozpoczęcie wdrożenia to przystąpienie do realizacji zapisanych w strategii zadań. Ważne jest, aby monitorować postępy, trzymać się terminów określonych w harmonogramie oraz poddawać refleksji efekty działań. Oznacza to nie tylko odznaczanie, że zaplanowane zadanie odbyło się w terminie - np. odbyło się szkolenie. Warto sprawdzić, czy jego przeprowadzenie przyniosło oczekiwane rezultaty, czyli czy zakończyło się sukcesem zgodnie z opisanymi kryteriami. Jeśli z jakiegoś powodu zadanie nie zostało zrealizowane w terminie, to warto zastanowić, co było tego przyczyną i jak takiej sytuacji uniknąć w przyszłości. Należy także sprawdzić, jaki to ma wpływ na inne zadania i wprowadzić odpowiednie poprawki do harmonogramu. Refleksja nad wykonanymi zadaniami i efektami, jakie to przyniosło pozwala wprowadzać aktualizację do całej strategii. Wdrożenie bowiem to także testowanie jej funkcjonowania i sprawdzanie, czy przynosi zamierzone efekty - w domyśle, czy pozwala osiągnąć zaplanowane cele.

Pierwszy etap można uznać za zamknięty po wykonaniu zadań krótkoterminowych, przypisanych do realizacji w okresie jednego semestru. To dobry moment by podsumować osiągnięte rezultaty i zastanowić się nad dalszym postępowaniem

- powrotem do pracy nad strategią i jej przebudową,

- wprowadzeniem drobnych zmian,

- podjęciem decyzji, że wszystko działa dobrze i należy postępować zgodnie z przyjętym planem.

Na etapie wdrożenia Zespół ds. strategii będzie pilotować, monitorować oraz ewaluować wewnętrznie realizację poszczególnych zadań, aktualizować harmonogram oraz przygotowywać poprawki do strategii, omawiane np. na zebraniach organizowanych cyklicznie dla wszystkich zainteresowanych.

Zespół na tym etapie będzie wspomagany przez trenerów prowadzących zewnętrzną ewaluację i weźmie udział w przygotowaniu raportu kończącego projekt. W wyniku tych działań, jego członkowie będą przygotowani, by proces poprowadzić dalej samodzielnie.

 

 


 

logo footer

kontakt

Fundacja EduTank Edison 

ul. Królewicza Jakuba 71

02-956 Warszawa


 

tel: +48 505 975 174

email: agnieszka.olszewska@edutank.org.pl

zajrzyj również