PRELEKCJE / WARSZATY

Jednym z czterech obszarów, na których opieramy działalność EduTank, jest "K - jak KSZTAŁCENIE". W ramach tego obszaru proponujemy z jednej strony kompleksowy program rozwojowy "TURKUSOWA SZKOŁA", z drugiej zaś całą paletę prelekcji i warsztatów dotyczących nowoczesnych metod uczenia, w oparciu o najnowsze odkrycia naukowe z obszaru neuronauk. Z tej palety każda szkoła, przedszkole, czy inna placówka edukacyjna, może dowolnie korzystać, sięgając po unikalne kompetencje naszych EduEKSPERTÓW.

Każdy z poniżej wymienionych tematów, może zostać przedstawiony w formie interaktywnego wykładu połączonego z warsztatem, bądź tylko w jednej z tych form. Stale rozwijamy naszą ofertę, jesteśmy również otwarci na specyficzne zamówienia - sieć naszych ekspertów jest gęsto utkana i jesteśmy gotowi na każde edukacyjne wyzwanie!

Tematy prelekcji i warsztatów:

1. Współczesna szkoła wobec wyzwań XXI wieku

W ramach tego tematu Tomasz Tokarz zwraca uwagę na potrzebę kształtowania nowej kultury szkoły, opartej na wzajemnym szacunku i wspólnym dążeniu do rozwoju. Wskazuje cele edukacyjne, do których warto dążyć oraz zarysowuje strategie ich osiągania. Spotkanie składa się z pięciu modułów. W pierwszym opisany zostaje paradygmat, na którym opiera się współczesna szkoła - jej charakterystyczne elementy w zakresie organizacji, celów jakie sobie stawia, relacji nauczyciel-uczeń. W module drugim wskazane zostają konsekwencje, do jakich prowadzi utrzymywanie szkoły w obecnym schemacie. W module trzecim pojawia się diagnoza wyzwania, jakie niesie ze sobą rzeczywistość XXI wieku oraz zarys koncepcji, w jaki sposób edukacja mogłaby na nie odpowiedzieć. W czwartym sformułowana zostaje propozycja alternatywnego zorganizowania kultury szkoły. Moduł piąty zaś poświęcony jest roli nauczyciela w nowej szkole. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Edukacja skrojona na miarę ©

Edukacja skrojona na miarę© - autorski program pedagoga specjlanego i neuropedagoga Katarzyny Trojańskiej - przybliża ideę edukacji dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdego ucznia, poprzedzonej rzetelną diagnozą rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, profilu uczenia się, profilu inteligencji wielorakich. Realizowana poprzez polisensoryczne oddziaływanie dydaktyczne oparte na bezpośrednim poznawaniu. Wykorzystuje potencjał twórczy uczniów oraz tworzone przez nich sytuacje dydaktyczne, a także ich pasje, zainteresowania, zdolności i wzajemne relacje. Odbywa się w oparciu o kontakt bezpośredni i samodzielnie tworzone pomoce dydaktyczne, ograniczając rolę podręcznika i ćwiczeń, na rzecz praktycznego działania, zabaw manipulacyjnych,aktywności twórczej, poznawania wielozmysłowego. Celem edukacji skrojonej na miarę jest rozwinięcie pełni potencjalnych możliwości uczniów, rozwijanie ich wielorakich inteligencji ze szczególnym naciskiem na kształtowanie samooceny i poczucia własnej wartości oraz budowanie relacji w sposób szeroko dostosowany do ich indywidualnych możliwości poznawczych i psycho-fizycznych. Nauczyciel ma być przewodnikiem w poznawaniu świata i odkrywaniu nowej wiedzy. Pozwolić dzieciom dotknąć świata w jak najszerszym dostępnym spektrum, bo tylko to pozwoli im w pełni rozwinąć skrzydła potencjalnych możliwości, talentów i pasji, nawet tych najbardziej nietypowych i nie związanych z umiejętnościami szkolnymi i wiedzą wynikającą z realizacji podstawy programowej.

Szkolenie przygotowuje nauczycieli do krojenia edukacji na miarę, dając podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie neurobiologii i neurodydaktyki oraz praktyczne umiejętności diagnozowania uczniów w zakresie profilu uczenia się i profilu inteligencji wielorakich. Podczas pracy warsztatowej nauczyciele mają okazję wspólnie poszukiwać metod pracy dla uczniów o różnych profilach, doskonaląc w ten sposób i rozwijając własny warsztat pracy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty i wykłady Małgorzaty Taraszkiewicz & Zuzanny Taraszkiewicz  

3. Kreatywne i nietypowe metody nauczania

Aktywna prezentacja kilkunastu-kilkudziesięciu nietypowych metod nauczania, które wspierają proces organizacji i zapamiętywania materiału i mogą być dostosowane do indywidualnej strategii uczenia się (ISU). Omówienie 5 podstawowych neurostandardów efektywnego uczenia się i 6 stanów psychoemocjonalnych, które budują optymalny stan uczenia (OSU).

-   Warsztat dla grupy od 5 do 100 osób
-   Czas:  minimum 4-6 godzin

4. Kreatywne i nietypowe metody nauczania PLUS, czyli jak tego nauczyć?

Warsztat kreatywny. Wybieramy trudne tematy, zagadnienia, które sprawiają uczniom największe problemy i projektujemy nietypowe i skuteczne formy działania.

-   Warsztat dla grupy od 10 do 30 osób
-   Czas:  minimumj 4-6 godzin

5. Jak nauczyć dzieci myślenia?

Warsztat pokazujący kreatywne metody nauczania logicznego myślenia i matematyki z wykorzystaniem narzędzi myślowych wg Edwarda de Bono (m.in. Strategia Słonia, ZOOM, Asocjogram, Kolorowe Kapelusze Myślowe)

-   Warsztat dla grupy od 10 do 60 osób
-   Czas:  minimum 4-6 godzin

6. Integracja treści przedmiotowych

Dla nauczycieli szkół podstawowych.  Praktyczna prezentacja czterech modeli integracji międzyprzedmiotowej (modele integracji: przez treści, metody nauczania, kompetencje kluczowe i projekty).

-   Warsztat dla grupy od 5 do 100 osób
-   Czas:  co najmniej 4-6 godzin

7. Siła i odporność psychiczna nauczycieli

Warsztat kreatywno-relaksacyjny z elementami pracy z samym sobą. Kurs dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyką rozwoju osobistego i profilaktyką wypalenia zawodowego. Zwiększenie własnej mocy i odporności psychicznej to podstawa w pracy nauczyciela.  

-   Warsztat dla grupy od 10 do 20 osób
-   Czas:  co najmniej 6 godzin

8. Wykłady

 • Neuredukacja
 • Selfyzacja i role (w kontekście współpracy z rodzicami i budowania relacji)  
 • Ontogeneza. Matryce rozwojowe wg Meyera. Okresy krytyczne w rozwoju. (Psychologia rozwojowa w pigułce)
 • Optymistyczne dziecko, czyli sukcesy i porażki wg E. Seligmana

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Podróż bohatera – o roli motywacji wewnętrznej

Celem warsztatu, prowadzonego przez Tomasza Tokarza, jest uświadomienie roli motywacji wewnętrznej w rozwoju człowieka. Najnowsze badania z obszaru neurobiologii i teorii organizacji wskazują na nieskuteczność stymulowania za pomocą kar i nagród. Udowadniają, że kluczowe znaczenie w procesie uczenia się, ma odwołanie się do mocnych stron ucznia, jego talentów, pasji i zainteresowań. Największą satysfakcję daje możliwość doskonalenia się w obszarze, którym uczeń się interesuje i który pozwala mu na realizację siebie.

Warsztat odwołuje się do modelu podróży bohatera wg Josepha Campbella. Traktuje on każdego ucznia jako bohatera własnej drogi w procesie realizacji marzeń.

Warsztat bazuje na pięciu etapach podróży bohatera:

1. Ja w zwyczajnym świecie   - W jakim miejscu jestem?

2. Mój cel – Co jest moją misją?  

3. Mentor – Kto mnie inspiruje?

4. Moje moce – Jakie są moje mocne strony?

5. Moi sojusznicy – Na kogo mogę liczyć?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Zmieniamy relacje na dobre!

Skuteczna poprawa w komunikacji i rozwiązywanie konfliktów Wygrana-Wygrana

Monika Skorykow i Agnieszka Olszewska - trenerki metody Richarda Bolstada - twórcy Transforming Communication, poprowadzą certyfikowane warsztaty z motody komunikacji, która sprawdziła się w wielu miejscach świata. Zastosowana w edukacji prowadzi do zbudowania partnerstwa i świadomego zespołowego współdziałania opartego na szacunku pomiędzy nauczycielami, rodzicami oraz dziećmi.

Metoda uczy: 

 • Definiować swoje cele, tak aby je osiągać oraz pomagać w tym innym - dorosłym i dzieciom. 
 • Szybko uzyskiwać dostęp do własnych najlepszych zasobów intelektualnych i emocjonalnych, nawet w trudnych sytuacjach oraz pomagać w tym dla wspólnej korzyści innym. 
 • Budować dobry kontakt z dorosłymi i dziećmi dla lepszego współdziałania i wymiernej poprawy efektów. 
 • Dobierać umiejętności i narzędzia odpowiednio do sytuacji i problemu, 
 • Asertywnie dbać o siebie i skutecznie pomagać w znajdowaniu rozwiązań, 
 • Rozwiązywać konflikty, dbając o potrzeby obu stron, zgodnie z zasadą Win-Win „wygrajmy razem”, 
 • Pozytywnie wpływać na wartości dorosłych i dzieci. 

W trakcie treningu Komunikacji Transformującej dokonuje się stopniowa zmiana w świadomości uczestników. Poznane narzędzia, utrwalone ćwiczeniami, dają umiejętności budowania dobrego kontaktu w relacjach w zespole, skutecznej komunikacji własnych potrzeb oraz umiejętności wysłuchania i zrozumienia stanowiska innych osób, które później można przekazać wychowankom. Pokazują, jak istotne jest budowanie empatii i współdziałanie. Pozwalają w sposób skuteczny uczyć znajdowania rozwiązań zaspokajających potrzeby różnych stron, nawet w sytuacjach konfliktu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Trening zastępowania agresji (ART)

Kurs ART dla dorosłych. Na tym kursie nauczysz się odważnej komunikacji FUKOZ, odważnej postawy życiowej, odważnego używania umiejętności interpersonalnych, kontroli złości i pięciu kroków podejmowania decyzji moralnych. Autorami kursu są Jacek Morawski i Ewa Joanna Morawska, prowadzi Monika Skorykow.

12. Kurs Praktyk Zastępowania Agresji (ART®)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

 • pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej

 • kierują ludźmi, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać ludziom

 • w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty

 • przygotowują się do lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie edukatora, wykładowcy, trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, animatora

 • zamierzają uzyskać certyfikat Certyfikowanego Trenera Treningu Zastępowania Agresji (ART)®

Kurs obejmuje 30 godzin treningu umiejętności społecznych, kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych. Kurs kończy się zaliczeniem z zaświadczeniem ukończenia kursu lub - bez zaliczenia - zaświadczeniem uczestnictwa. Do zaliczenia wymagane jest aktywne uczestnictwo w treningu. Osoby, które w terminie do 60 dni po kursie wykonają, udokumentują i prześlą do zaliczenia co najmniej 30 własnych ćwiczeń (10 godzin autotreningu), otrzymują certyfikat „Praktyk Zastępowania Agresji (ART®)”. Program kursu został zaopiniowany przez B. Glicka jako zgodny z oryginalnymi regułami ART®. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Drama w edukacji

Gry i ćwiczenia dramowe i teatralne mogą realizować cele edukacyjne i rozwojowe w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Jak pokazują badania DICE drama podnosi np. zainteresowanie młodych ludzi otoczeniem, rodzeństwem, polepsza kontakty międzyludzkie (więcej o skuteczności dramy: http://www.dramanetwork.eu/file/Kto%20rzuca%20kostka1.pdf) Ale, co równie ważne, drama jest narzędziem ciekawym dla samych nauczycieli. Każda lekcja czy warsztat prowadzony dramą są inne. Stosując dramę trudniej więc o wypalenie zawodowe i nudę. Nauczyciel stosujący dramę prezentuje się w innej roli niż podczas tradycyjnych lekcji, gdzie musi biec z programem i wystawiać oceny – jest otwarty, słucha propozycji dzieci i młodzieży, daje im przestrzeń na kreatywność i decyzje, wstrzymuje się od oceny, buduje relacje, skupia się na procesie, nie na efekcie.
O dramie można wiele pisać, ale najlepiej przeżyć ją na sobie. Dlatego proponujemy warsztaty z Olą Chodasz, pasjonatką i propagatorką dramy stosowanej i Teatru Forum w Polsce, która uczy tych metod i je praktykuje od 14 lat. 

 1. „Drama jako narzędzie pracy nauczyciela” - szkolenie metodologiczne z metody dramy (nacisk na narzędzia dramowe, m.in. gry i ćwiczenia budujące atmosferę współpracy i otwartości w grupie, improwizacje, pomniki, rzeźby z ciał, elementy teatru forum i teatru obrazu, ring bokserski – przeżycie na sobie, dobieranie narzędzi do tematów, omówienia podnoszące skuteczność zastosowanych ćwiczeń).

 2. „Drama – nowe podejście do roli nauczyciela” - warsztat rozwojowy, w którym narzędzia dramowe są pretekstem do doświadczeń i rozmów przydatnych nauczycielom nie tylko zawodowo, ale i życiowo (nastawienie na wychodzenie poza schematy i doskonalenie umiejętności przełamujących stereotypowe postrzeganie nauczycieli, pobudzanie naturalnych umiejętności nawiązywania relacji między nauczycielami a uczniami, pomiędzy nauczycielami oraz nauczycielami a rodzicami).

Wielkość grup: 10-20 osób. Czas trwania od 3 do 24 godzin. Szczegółowy program do uzgodnienia, w zależności od potrzeb i czasu trwania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Coaching w edukacji – możliwości wykorzystania w pracy z uczniem

Warsztat (6-8 h) pozwala zapoznać się z podstawowymi technikami coachingowymi i wskazuje możliwości ich zastosowania w pracy z uczniem. Zbudowanie relacji szkolnych na założeniach coachingu wiąże się z uznaniem faktu, że każdy uczeń jest unikalny, niepowtarzalny, wyjątkowy - ma swoje predyspozycje, talenty i możliwości, własne tempo pracy, obszary, w których czuje się pewnie i te, z którymi ma trudności. Pozwala odejść od pracy na deficytach na rzecz zaakcentowania mocnych stron ucznia. Prowadzi do autentycznego zainteresowania światem dziecka, jego zainteresowaniami i aspiracjami.

Dzięki warsztatowi dowiesz się:

 • w jaki sposób komunikować się z uczniem z poszanowaniem jego podmiotowości
 • jak stosować model GROW w pracy z uczniami
 • jak dostrzec w uczniach ich niepowtarzalne zasoby i talenty
 • jak efektywnie, uważnie słuchać ucznia
 • jak zadawać pytania otwarte, eksplorujące, skłaniające o myślenia, skonfrontowania z samym sobą i posiadaną wiedzą

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Nowe nurty w edukacji

Przegląd światowych trendów w edukacji (tutoring, mentoring, coaching, e-edukacja, edukacja integralna, edukacja demokratyczna, alternatywna i wiele innych), nowe sposoby uczenia się (techniki, metody, nowe technologie/internet). Zależy nam na tym, aby uczestnicy dowiedzieli się o tym, co dzieje się w edukacji poza głównym nurtem edukacji systemowej (szkolnej czy akademickiej) i co mogą wykorzystywać w procesie własnego rozwoju oraz skąd dalej czerpać wiedzę i inspiracje. Spotkanie prowadzi Kacper Lemiesz - współzałożyciel TU - Tworzymy Uniwersytet - alternatywy dla tradycyjnych uczelni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Treningi mindfulness  

Trening mindfulness - czyli uważności -  to nauka świadomego skupiania uwagi na bieżącej chwili i otwartego przyjmowania pojawiających się wrażeń. W USA oraz Wielkiej Brytanii prowadzi się obecnie wiele badań naukowych, które wskazują na pozytywne efekty treningu. Popularne są programy zarówno dla dorosłych, jak też dla dzieci i młodzieży.  Dzisiaj dzieci dorastają w zupełnie innych warunkach niż ich rodzice:

 • maleją kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci, rośnie stres, spięcie, deficyty uwagi;

 • mała stabilność emocjonalna prowadzi do rozdrażnienia i napadów lęku;

 • częste poczucie zagubienia - utrata kontaktu ze sobą i pełnią swoich możliwości, trudność w nauce;

 • dzieci nie potrafią „uważać”.

Trening mindfulness łagodzi te trudności i przynosi wiele korzyści. Od kilkudziesięciu lat prowadzone są badania naukowe nad pozytywnymi efektami treningu mindfulness.

Uważność dla dzieci i młodzieży

Ćwiczenie uważności, to wzmacnianie połączeń neuronalnych umożliwiających dziecku szczęśliwe życie pośród powodzi dźwięków, obrazów i wciągających elementów świata wirtualnego. Wszechobecne informacje i bodźce wiele razy w ciągu dnia jak magnes przyciągają uwagę na zewnątrz. To wszystko zostawia trwale ślady, które w szkole znamy jako: brak koncentracji, rozdrażnienie i agresywność, ale także rodzaj obojętności i życia jakby w letargu, słabe tolerowanie frustrujących sytuacji czy nieumiejętność kontrolowania automatycznych impulsów. Napominanie „uważaj” nie uczy jak kontrolować impulsy. Badania pokazują, że młode mózgi potrzebują pomocy nie tylko, aby opanować stres ale także, aby wyćwiczyć sprawność zmysłów, eksplorować swoją kreatywność i poznawać siebie.  

Program uważności dla dzieci to okazja do ćwiczeń  wzbogacających samoświadomość i stwarzających podstawowe warunki do samoregulacji. W wielu szkołach w USA, Niemczech i  Wielkiej Brytanii ćwiczenia uważność są stałym elementem lekcji.  U wielu uczniów zauważono: większy wewnętrzny spokój, lepszą koncentrację, poprawę relacji z rówieśnikami, czy  poprawę efektywności nauki. Dzieci uczą się radzić sobie z trudnymi uczuciami i stresem.  Młodzież, która przeszła trening zauważała, że zajęcia pomogły im:

 • lepiej radzić sobie ze stresem i niepokojami;

 • łatwiej koncentrować się podczas nauki, co wymiernie wpłynęło na efektywność także w innych dziedzinach, takich jak sport czy gra na instrumentach;

 • podnieść poziom pewności siebie;

 • analizować informacje, selekcjonować je i wyciągać wnioski;

 • rozumieć co się z nimi dzieje w różnych sytuacjach, poznać swoje emocje oraz emocje innych;

 • dzięki temu - lepiej rozumieć inne punkty widzenia;

 • rozwinąć spostrzegawczość, uważność na szczegóły w rozmowie, w tekście, w obserwowanej sytuacji;

 • wzmocniło to ich gotowość do nawiązywania kontaktów z kolegami i koleżankami.

Treningi uważności organizujemy także dla profesjonalistów, w tym nauczycieli  i pedagogów.

Korzyści treningów mindfulness dla nauczycieli: wzmocnienie odporności na stres, podniesienie emocjonalnej wytrzymałości, rozwinięcie współczucia i empatii, łatwiejsze wchodzenie w kontakt z uczniami. Zajęcia obejmują proste ćwiczenia, uważne bycie i kierowanie uwagi na sygnały z ciała, uczucia czy myśli w różnych sytuacjach: podczas ruchu, w chodzeniu, podczas jedzenia etc. Dzięki ćwiczeniom spada poziom lęku i niepokoju. Program można potraktować jako rozwijanie umiejętności bycia szczęśliwym.

Zajęcia prowadzi  Ewa Orłowska -  kwalifikowana nauczycielka uważności z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w treningu uważności dla uczniów oraz  treningu redukcji stresu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) dla dorosłych. Organizuje także kursy dedykowane dla ludzi oświaty, jest certyfikowana przez niemieckie i brytyjskie instytuty szkoleniowe.

17. Wspaniały Nauczyciel

 • jak troszczyć się o siebie, regenerować siły  i pozostać przy zdrowych zmysłach, wykonując najtrudniejszy zawód świata?

"Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepsze, cudzym dzieciom?" (D. Beisser)

"Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie." (H. B. Adams)

Bycie Nauczycielem to piękna profesja. Piękna i pełna wyzwań. Czasami trudna i męcząca. Potrafiąca też jednak dotankować niesamowitą energię i satysfakcję! Żeby ta energia mogła krążyć i dawać moc do stawiania czoła wyzwaniom, potrzebny jest czas na zadbanie o siebie, na regenerację, refleksję, budowanie wspierających relacji.

Wydaje nam się, że tzw. “czas dla siebie” to zbytek, przecież jest tyle rzeczy do zrobienia, kartkówki do sprawdzenia, dzień otwarty, lekarz z dzieckiem, obiad na jutro, etc…

Jednak czas dla siebie to nie zbytek, to najlepsza możliwa inwestycja w jakość naszego życia, w naszą przyszłość.

Uczestnicy warsztatu “Wspaniały Nauczyciel” dowiedzą się jak:

 • dbać o siebie
 • zarządzać swoją energią
 • rozwijać swój potencjał
 • regenerować siły

Przyjrzymy się dokładnie, jak w codziennym życiu realizować się w tych obszarach i zaplanujemy dalsze kroki ku “Wspaniałości”.

Uczestnicy poznają zasady praktykowania uważności i obecności, dowiedzą się na czym polega zarządzanie sobą w czasie, zdobędą narzędzia do “ładowania swoich akumulatorów” i wymienią praktykami, które pomagają przeciwdziałać wypaleniu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Program Przyjazna Szkoła  Everyone can Shine©

Autorski program Ewy Bącler ukierunkowany jest na stworzenie kultury organizacyjnej szkoły odwołującej się do mocnych stron i umożliwiającej rozwój potencjału zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Dla dyrekcji:

 • Budowanie wizerunku Szkoły z wyboru
 • Budowanie wizerunku Pracodawcy z wyboru
 • Budowanie Marki Osobistej Dyrektora
 • Budowanie zaangażowanego zespołu

Dla nauczycieli:

 • Budowanie Marki Osobistej Nauczyciela
 • Budowanie Odporności Psychicznej

Dla uczniów:

 • Warsztaty planowania kariery
 • Warsztaty budowania Odporności Psychicznej

Cele programu:

 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Wzrost wyników poprzez indywidualne podejście do uczniów
 • Poprawa jakości pracy placówki
 • Zwiększenie satysfakcji i zaangażowania uczniów oraz nauczycieli
 • Wzrost pozycji w rankingach i postrzeganiu szkoły przez środowisko lokalne
 • Stworzenie przyjaznej atmosfery

 

 

 

 

  

logo footer

kontakt

Fundacja EduTank Edison 

ul. Królewicza Jakuba 71

02-956 Warszawa


 

tel: +48 505 975 174

email: agnieszka.olszewska@edutank.org.pl

zajrzyj również